TKP HEADLINE

ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น "การลงแขกเกี่ยวข้าว" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ พื้นที่นาเป้าหมายหมู่ที่ 2  อ่านเพิ่มเติม

ประเพณีการลงแขกดำนา

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น "การลงแขกดำนา" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ พื้นที่นาเป้าหมายหมู่ที่ 2  อ่านเพิ่มเติม

หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์จากไม้

นายหมาดเหยน  ยาประจัน ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านไร่ หมู่ที่ 3 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล
ผลงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม  เกิดจากภูมิปัญญาที่มีแนวคิดในการนำวัสดุที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนมาประดิษฐ์ให้เกิด อ่านเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ป่าชายเลน บ้านไร่

ทรัพยากรในพื้นที่ตำบลท่าเรือประกอบไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2  บ้านป่าเสม็ด และพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านไร่ทอน ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับป่าชายเลน  เนื่องจากในพื้นที่ตำบลท่าเรือ มีพื้นที่ติดคลองต่างๆและติดป่าชายเลน มีทรัพยากรป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ มีพืชไม้นาๆพันธ์มากมาย ประจวบกับผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายดังนี้ อ่านเพิ่มเติม

เกษตรผสมผสาน การปลูกพริกในท่อซีเมนต์

นายมูฮัมหมัด มาริยัน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
หมู่ที่ 2 บ้านป่าเสม็ด ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงไก่ดำ

การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านป่าเสม็ด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ร่วมอนุรักษ์การเลี้ยงไก่ดำและเพาะขยายพันธุ์ไก่ดำ และทำการศึกษานำไก่ดำมาเลี้ยงใน 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์มองโกเลีย ภูพาน และไก่ดำอินโดนีเซีย รวมทั้งไก่ดำพื้นเมืองสตูล ใช้เวลาเพียงปีเศษก็สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมียอดสั่งซื้อสูงสุดถึง 100 ตัวต่อครั้ง อ่านเพิ่มเติม

สุดสาคร

 แหล่งท่องเที่ยว   สำหรับชุมชนบ้านสาครได้จัดให้เป็น "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" อ่านเพิ่มเติม

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดสตูล. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand